Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny

 

Důvod a způsob založení

Organizace vykonává činnost základní umělecké školy.

Organizace poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, připravuje také pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Škola je zřízena Zřizovací listinou vydanou na základě usnesení Zastupitelstva Budějovického kraje č. 32/2001/ZK ze dne 25. května 2001 ve znění aktuálního dodatku.

 

Zřizovatel

zřizovatel: Jihočeský kraj

právní forma: Územní orgán samosprávy

adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj

 

Právní forma

příspěvková organizace

 

Organizační struktura

Vedení školy

- ředitel školy: Mgr. Luboš Procházka

- zástupce ředitele: Mgr. Michael Tröstl

Provozně ekonomický úsek

- ekonom, personalistka, agenda půjčovného: Bc. Simona Pardamcová

- hospodářka, účetní, agenda úplaty za vzdělávání ("školného"): Ludmila Vaňková

- pokladní, školnice: Marie Pešková

 

Kontaktní poštovní adresa

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny

Sokolská 1052

374 01 Trhové Sviny

Česká republika

Red IZO: 600002349

IZO: 060076534

IČ: 600 76 534

 

GPS: 48.8405072N, 14.6360622E


 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu, adresa podatelny

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny

Sokolská 1052, 374 01 Trhové Sviny

2. patro budovy

- akceptované nosiče dat: USB flash disk, CD, DVD.

 

Výsledky přijímacího řízení

-

Oznámení o rozhodnutí o přijetí

-

-

 

Úřední hodiny (v době nouzového stavu je nutné osobní návštěvu domluvit předem telefonicky)

Úřední hodiny kanceláře
pondělí
8:00 - 15:30
středa
9:00 - 16:30

 

Pokladní hodiny
pondělí
12:00 - 15:30
středa
12:00 - 16:30
čtvrtek
12:00 - 15:30

 

E-podatelna: info@zustsviny.cz
pondělí
8:30 - 16:30
úterý
8:30 - 14:00
středa
8:30 - 12:00
čtvrtek
8:30 - 14:00
pátek
8:30 - 12:00

 

Akceptované formáty souborů e-podatelny: doc, docx, pdf, jpeg. V případě chybného datového formátu nebude zpráva přijata a odesílatel bude vyrozuměn.

 

Telefonní čísla a další kontakty

Mgr. Luboš Procházka - ředitel školy

tel+fax: +420 380 120 540 | mob: +420 731 418 323

e-mail: reditel@zustsviny.cz

Mgr. Michael Tröstl - zástupce ředitele školy

tel: +420 380 120 534 | mob: +420 733 721 835

e-mail: zastupce@zustsviny.cz

Bc. Simona Pardamcová - ekonom, personalistka, agenda půjčovného

tel: +420 737 047 821

e-mail: pardamcova@zustsviny.cz

Ludmila Vaňková - hospodářka, účetní, agenda úplaty za vzdělávání ("školného")

tel: +420 731 153 718

e-mail: vankova@zustsviny.cz

Marie Pešková - pokladní, školnice

mob: +420 739 058 594

 

Adresa internetových stránek

www.zustsviny.cz

správa webu - Jan Podroužek (podrouzek@zustsviny.cz)

 

Datová schránkaIdentifikátor datové schránky

btaevw2

 

Platby

Případné platby lze poukázat na: č.ú.: 214513442/0300

 

DPH

ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny není plátcem DPH.

 

Příjem podání a podnětů, žádosti o informace

v kanceláři nebo na e-mailové adrese: info@zustsviny.cz

 

Seznam hlavních dokumentů

ŠVP - k dispozici k nahlédnutí v kanceláři

Organizační řád - k dispozici k nahlédnutí v kanceláři

Zřizovací listina -

Informační memorandum -

Rozpočet -

 

Předpisy

Hospodaření

Zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zák.č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Vyhl.č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhl.č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

Zák. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zák. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Pracovně právní vztahy

Antidiskriminační zákon č.198/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nař. vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. č.263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů

Nař. vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Nař. vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Školské předpisy

Školský zákon č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon o pedagogických pracovnících č.563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhl.č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhl.č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Nař. vlády 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

RVP pro základní umělecké vzdělávání

Ostatní

Vyhl.č.79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů

Zák.č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Autorský zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Výroční zpráva

Výroční zpráva o poskytování informací -