SRPŠ

11.11.2019

Zveme členy Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole F. Pišingera, Trhové Sviny na výroční členské shromáždění, které se uskuteční ve středu 27. 11. 2019 od 17.00 hodin v budově SOU Školní 709, Trhové Sviny. Na programu bude především zpráva o činnosti za předcházející období, předpokládaný plán činnosti pro šk. roky 2019/20 a 2020/21 a schválení rozpočtu spolku.

V případě, že se nedostaví nadpoloviční většina členů a členské shromáždění nebude usnášeníschopné, proběhne týž den od 17.15 náhradní členské shromáždění.

S pozdravem Mgr. Michael Tröstl – předseda spolku.

 

2.4.2019

Příspěvek ve výši 80,- Kč je nově možné platit i převodem na bankovní účet 5567982319/0800. Do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení.

 

» Stanovy

» Zápis z ustavující schůze 2014

» Zápis z valného shromáždění 2016