15.7.2015

Obsah výuky tvořivých kurzů

název kurzu, věk. skupina, hod. dotace, kurzovné za pololetí

A - pohybové hry, 4 – 6 let, 2 hodiny týdně, 1200,-

Kurz nabídne souhrn teoretických poznatků, praktických dovedností  a názorných ukázek různých pohybových her a aktivit vhodných pro děti těchto věkových kategorií /cviky a hry s písničkami a říkadly/.  Prostřednictvím pohybových cvičení, her, příběhů a dalších aktivit budou děti vedeny k radosti z tvořivého pohybu.
Účastníci se seznámí s jednoduchými nenátlakovými hrami a pohybovými aktivitami, respektujícími vývojové fáze dítěte. Cílem je podpora zdokonalování pohybových dovedností dětí a přispívání k jejich zdravému fyzickému, psychomotorickému a psychosociálnímu vývoji.
Kurz představí možnosti a využití pohybových her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí, převážně motorických a psychomotorických.

B – tvořivá dílna, věkově neomezeno, 2 hodiny týdně, 1350,- /3 hodiny týdně 1500,-

Kurz je zaměřen na rozvoj praktických a teoretických dovedností v oblasti výtvarné výchovy a dalších tvořivých aktivit, prohlubování individuálních schopností, rozvíjení myšlení, tvořivosti a fantazie. Účastníci se seznámí s mnoha výtvarnými technikami, možnostmi využití různých materiálů, budou vedeni k vnímání a chápání estetična.

C – dramatický kurz, věkově neomezeno, 2 hodiny týdně, 1200,-

Dramatická průprava je vedle výtvarné a hudební a taneční průpravy neméně důležitá pro celkový rozvoj dítěte. Cílem kurzu je zprostředkování a orientace v různých možnostech aplikace dramatické činnosti, pomoc pochopit místo dramatické výchovy v současné společnosti, ovlivnění osobnostního a sociálního rozvoje účastníků kurzu. Neméně důležité je i podnícení k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vyjadřovacích schopností.

D – zpěvohrátky, 4 – 10 let, 1 hodina týdně, 500,-

Cílem je pomocí zpěvu a hudby a jejích pozitivních účinků působit na harmonický vývoj dětí a jejich vstup do současného světa. Pro účastníky je připraven program plný hudby, písniček, pohybu, práce s hudebními nástroji apod.
Vývoj dítěte je provázen zvýšenou vnímavostí a schopností mentálně se velmi rychle se dynamicky rozvíjet. K tomu je zapotřebí se intenzivně věnovat nějaké tvořivé činnost a rozvinout tak vrozené dispozice dítěte.

E - kurz sborového zpěvu, věkově neomezeno, 1 hodina týdně, 500,-

Pro ty, kteří mají zájem poznat, jak pracovat s hlasem, s dechem, co jsou rytmická cvičení, ladění, pro všechny, kteří chtějí reprodukovat sborové písně a třeba si zazpívat i sólo. Zkrátka poznatnadšení ze sborového zpěvu.
Kurz je zaměřen na rozvoj sborového zpěvu, estetického cítění a prohlubování hudebního cítění a chápání. Vede účastníky k zodpovědnosti za sebe sama i za celý kolektiv.

F – kurz Hravě k muzicírování, věkově neomezeno, 2 hodiny týdně, 1350,-

Kurz je zaměřen na rozvoj praktických a teoretických dovedností v oblasti praktického muzicírování. Děti budou vedeni k intenzivnímu vnímání tónů a rytmu pomocí písniček, vyprávění, pohybu, k prohlubování přirozeného vztahu k hudbě, k rozvoji hudebního sluchu, atp.
V činnostech bude respektována přiměřenost k věku dětí a úrovni jejich smyslového vnímání. 
Dále bude rozvíjen a upevňován cit pro rytmus, nácvik soustředěnosti, koncentrace, koordinace pohybu, rozvoj fantazie a abstraktního myšlení poslechem hudby s vyjádřením svých pocitů a emocí.
Pomocí hudby a jejích pozitivních účinků chceme působit na harmonický rozvoj dětí a vstup do současného světa.

G – kurz ovládání PC věkově neomezeno, 2 hodiny týdně, 1350,-
Počítačový kurz pro začátečníky

  • Základní ovládání počítače
  • Práce se složkami a dokumenty (přesouvání, vytváření, vymazávání)
  • Základy v programu Microsoft Word
  • Základy v programu Microsoft Excel
  • Práce s internetem
  • Vyhledávání na internetu (aktuality, články, počasí, sportovní výsledky, odjezdy autobusů, muzika)
  • E-mailová schránka (registrace, odesílání a psaní E-mailů, složky)
  • Základy v programu PowerPoint – vytváření prezentace
  • Průběžné testy